top of page

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ

 

WWW.DWOREKDRAWA.COM 

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona www.dworekdrawa.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę www.dworekdrawa.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony www.dworekdrawa.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Strona www.dworekdrawa.com dostarcza przestrzeni Usługobiorcom do zapoznania się z obiektem Usługodawcy oraz dokonanie Rezerwacji noclegu.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

  1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

  2. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

  3. ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,

  4. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

  5. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin Strony.

 2. STRONA – strona internetowa Usługodawcy działająca pod adresem www.dworekdrawa.com

 3. USŁUGODAWCA – Natalia Górska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą NGM NATALIA GÓRSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Piłsudskiego 55, 66-530 Drezdenko, NIP: 2810027084, REGON: 080664752, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@dworekdrawa.com, numer telefonu: 728-339-124 lub 600-809-127. 

 4. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 5. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.

 6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

 8. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.dworekdrawa.com umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy i złożenie Rezerwacji na nocleg w obiekcie Usługodawcy.

 9. UMOWA REZERWACJI– umowa zawarta między Usługobiorcą, a Usługodawcą za pośrednictwem Strony.

 10. REZERWACJA - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji z Usługodawcą.

 11. CENA – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Usługobiorca jest obowiązany zapłacić Usługodawcy za Rezerwację.

 

 

 

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest Formularz Kontaktowy.

 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców na Stronie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na Stronie internetowej treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Strony i prezentowanych na niej materiałów.

 

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: 

  1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

  2. dostęp do poczty elektronicznej,

  3. przeglądarka internetowa,

  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 7. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

 

§ 5

ZASADY DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Strona www.dworekdrawa.com umożliwia Usługobiorcom rezerwowanie noclegów w obiekcie prowadzonym przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet.

 2. Informacje znajdujące się na Stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca, dokonując Rezerwacji, składa ofertę Rezerwacji określonej usługi na warunkach podanych w jej opisie.

 3. Cena usługi uwidoczniona na stronie internetowej podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki.

 4. Cena usługi uwidoczniona na stronie jest wiążąca w chwili dokonania przez Usługobiorcę Rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian Cen, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych usług po dokonaniu przez Usługobiorcę Rezerwacji.

 5. Rezerwacji można dokonywać poprzez:

  1. witrynę internetową za pomocą Formularza Kontaktowego (Strona www.dworekdrawa.com) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

  2. wiadomość mailową na adres: kontakt@dworekdrawa.com

  3. telefonicznie pod numerami telefonu: 728-339-124 lub 600-809-127

  4. oraz poprzez zewnętrzne serwisy rezerwacyjne (Booking.com, Airbnb).

 6. Warunkiem dokonania Rezerwacji na Stronie przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie dokonywania Rezerwacji.

 7. W przypadku, gdy Usługodawca jest zmuszony, przed rozpoczęciem wykonania usługi, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki Umowy z Usługobiorcą, niezwłocznie go o tym powiadomi.

 8. W sytuacji, o której mowa w pkt 7 niniejszego paragrafu Usługobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługodawcę czy:

  1. przyjmuje proponowaną zmianę Umowy albo

  2. odstępuje od Umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych przez Usługobiorcę świadczeń i bez obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kary umownej.

 9. Jeżeli Usługobiorca odstępuje od Umowy zgodnie z pkt 8 niniejszego paragrafu lub jeżeli Usługodawca odwołuje wykonanie usługi stanowiącej przedmiot Umowy z przyczyn niezależnych od Usługobiorcy, Usługobiorca ma prawo, według swojego wyboru:

  1. otrzymać usługę zastępczą o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,

  2. żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych przez niego świadczeń.

 10. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

  1.     10.1.działaniem lub zaniechaniem Usługobiorcy,

  2.     10.2.działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie Rezerwacji, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

  3.     10.3.siłą wyższą (zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym tj. żywiołowym, nie do uniknięcia, takie, nad którymi Usługodawca nie panuje, zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemia).

 

§ 6 

ZAWARCIE UMOWY REZERWACJI

 1. Do zawarcia Umowy, niezbędne jest wcześniejsze dokonanie przez Usługobiorcę Rezerwacji jednym z udostępnionych przez Usługodawcę sposobów, zgodnie z § 5 pkt 5 oraz 6.

 2. Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Rezerwacji poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługobiorcy podany w Formularzu Kontaktowym.

 3. Mailowe potwierdzenie dokonania Rezerwacji zawiera:

  1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji

  2. oraz niniejszy Regulamin.

 4. Z chwilą otrzymania przez Usługobiorcę wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Rezerwacji między Usługodawcą, a Usługobiorcą.

 5. Usługobiorca może anulować dokonaną wcześniej Rezerwację. W celu anulowania Rezerwacji Usługobiorca musi skontaktować się z Usługodawcą.

 6. Bezpłatne odwołanie rezerwacji możliwe jest wyłącznie w sytuacji, gdy Rezerwacja została anulowana maksymalnie na 30 dni przed planowanym przyjazdem Usługobiorcy. W przypadku Rezerwacji składanych poprzez zewnętrzne portale rezerwacyjne, termin ten może ulec zmianie. 

 7. W przypadku anulowania Rezerwacji w terminie krótszym niż 30 dni przed terminem wykonania usługi lub niepojawienia się przez Klienta w zarezerwowanym terminie – Klient zobowiązany jest do zapłaty za dotychczas wykonane przez Usługodawcę czynności związane z przygotowaniem do pobytu Usługobiorcy. Usługodawca ma w tej sytuacji ma prawo do żądania zapłaty za faktycznie poniesione koszty oraz świadczenia spełnione do chwili otrzymania rezygnacji Usługobiorcy.

 8. Usługodawca podaje wyłącznie informacyjnie, że ukształtowane historycznie średnie faktycznie poniesione koszty Usługodawcy, względem całkowitej wartości usługi, kształtują się zazwyczaj w następujący sposób:

 1. w przypadku anulowania Rezerwacji od 30 do 7 dni przed datą wykonania usługi – 50 % ceny,

 2. w przypadku anulowania Rezerwacji na mniej niż 7 dni przed datą wykonania usługi – 80 % ceny.

 

 

§ 7

SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Usługodawca udostępnia możliwość opłacenia Rezerwacji przy pomocy następujących sposobów płatności: 

  1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Usługodawcy,

  2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności. 

 2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 41 1140 2004 0000 3902 7938 5277 (mBank S.A.). NGM NATALIA GÓRSKA, ul. Piłsudskiego 55, 66-530 Drezdenko, NIP: 2810027084. W tytule przelewu należy wpisać „Rezerwacja nr (lub data rezerwacji) ........".

 3. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich oraz zagranicznych banków.

 4. Usługobiorca zobowiązany jest do dokonania zapłaty zaliczki w wysokości 30 % Ceny Rezerwacji w ciągu 3 dni od jej złożenia. Pozostałą część Ceny Usługobiorca zobowiązany jest uiścić Usługodawcy z góry za cały pobyt, najpóźniej w dniu zameldowania w obiekcie, chyba że Umowa stanowi inaczej. Usługa zostanie wykonana dopiero po jej opłaceniu. 

 5. Niedokonanie zapłaty zgodnie z warunkiem określonym w pkt 4 niniejszego paragrafu, uprawnia Usługodawcę lub osobę upoważnioną do przekazania obiektu do odmowy zameldowania i wydania kluczy Usługobiorcy.

 6. Każda Umowa będzie potwierdzana dowodem zakupu lub fakturą (na życzenie Usługobiorcy zgłoszone w momencie składania Rezerwacji).

 7. Usługodawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny bez względu na wybrany przez Usługobiorcę sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Rezerwacji.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub podmiotowi, o którym mowa w § 9 Regulaminu w wypadku Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy Rezerwacji przysługuje zarówno Usługodawcy, jak i Usługobiorcy w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Rezerwacji zawartej z Usługobiorcą niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Rezerwacji w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 

 

 

 

§ 9

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

 1. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (niniejszy paragraf nie dotyczy spółek handlowych) jest objęty ochroną przewidzianą ustawą o prawach konsumenta, pod warunkiem, że Umowa Rezerwacji, którą zawiera z Usługodawcą nie ma charakteru zawodowego.

 2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą, o której mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu jest objęta ochroną wyłącznie w zakresie:

  1. niedozwolonych postanowień umownych — tzw. klauzul abuzywnych,

  2. odpowiedzialności z tytułu niezgodności usługi z umową,

  3. prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 3. Przedsiębiorca, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu traci uprawnienia z tytułu ochrony konsumenckiej w przypadku, gdy Umowa Rezerwacji, którą zawarł z Usługodawcą posiada charakter zawodowy, który jest weryfikowany na podstawie wpisu tego przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności wskazanych tam kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

 4. Przedsiębiorcy, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu nie są objęci ochroną instytucjonalną zapewnioną dla Konsumentów przez powiatowych rzeczników praw konsumenta jak również Prezesa UOKiK.

 

§ 10

REKLAMACJE 

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@dworekdrawa.com

 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

 4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 11

ZASADY POBYTU W OBIEKCIE 

 1. Obiekt wynajmowany jest w systemie dobowym. Usługodawca umożliwia Usługobiorcom wynajęcie całego obiektu lub jego poszczególnych pokoi.

 2. Doba pobytowa trwa od godziny 14.00 do 11.00 dnia następnego, o ile Usługodawca i Usługobiorca nie ustalili inaczej.

 3. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00 rano. 

 4. Usługobiorca ma zakaz wykorzystywania Obiektu w celach zarobkowych, w szczególności poprzez podnajem lub oddawanie obiektu w użytkowanie osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za wynajem opłatę.

 5. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, wewnątrz obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania zakazu Usługobiorca zostanie obciążony karą finansową w wysokości 500 zł za każde stwierdzone naruszenie.

 6. Pobyt zwierząt na terenie obiektu, możliwy jest wyłącznie za uprzednią zgodą udzieloną przez Usługodawcę i po uiszczeniu opłaty za pobyt zwierzęcia. Usługobiorca wyprowadzający swoje zwierzę na spacer jest zobowiązany do ochrony przed zanieczyszczeniami terenu obiektu.

 7. Przyjazd do obiektu powinien nastąpić w godzinach ustalonych wcześniej z Usługodawcą lub osobą upoważnioną do przekazania kluczy w imieniu Usługodawcy. Ustalenie godziny przyjazdu powinno nastąpić co najmniej na dwa dni przed planowanym przyjazdem Usługobiorcy do obiektu.

 8. W sytuacji, w której Usługobiorca jest świadomy, iż dotarcie do obiektu na umówioną wcześniej godzinę nie jest możliwe, ma obowiązek natychmiastowego telefonicznego powiadomienia o tym fakcie Usługodawcy lub osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy.

 9. Przekazanie kluczy do obiektu oraz odbiór obiektu przebiega zawsze w obecności Usługodawcy lub osoby przez niego upoważnionej.

 10. W celu dokonania skutecznego zameldowania, Usługobiorca zobowiązany jest okazać dokument tożsamości. Jeżeli dokument tożsamości okazany przez Usługobiorcę budzi wątpliwości, Usługodawca lub osoba upoważniona za przekazanie kluczy do obiektu ma prawo poprosić Usługobiorcę o okazanie drugiego, innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby meldowanej (np. paszport, prawo jazdy).

 11. Chwila przekazania kluczy Usługobiorcy, stanowi jednocześnie moment określenia stanu technicznego obiektu oraz znajdujących się w nim urządzeń. Niezgłoszenie uwag i zastrzeżeń do stanu technicznego i czystości obiektu w momencie przekazania kluczy, jest jednoznaczne z tym, że obiekt został oddany Usługobiorcy do użytku w stanie nie budzącym uwag i zastrzeżeń.

 12. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu Usługobiorcy w obiekcie. Życzenie przedłużenia pobytu Usługobiorca powinien zgłosić nie później niż do godziny 11 rano w dniu, w którym powinno nastąpić wymeldowanie. Życzenie przedłużenia pobytu w miarę możliwości zostanie uwzględnione przez Usługodawcę.

 13. Zajmowanie obiektu przez Usługobiorcę po zakończeniu doby pobytowej, bez wcześniejszego uzgodnienia z Usługodawcą, będzie traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę i skutkuje doliczeniem stosownej opłaty za pobyt według cennika.

 14. Usługobiorca zobowiązany jest do utrzymywania obiektu w czystości i zwrócenia go przy wymeldowaniu w stanie odpowiadającym stanowi z dnia wydania kluczy.

 15. Usługodawca zastrzega sobie możliwość pobrania od Usługobiorcy kaucji w wysokości połowy kosztów pobytu, w momencie zameldowania. Usługodawca może z wpłaconej kaucji pokryć szkody wyrządzone przez Usługobiorcę. 

 16. W obiekcie mogą przebywać wyłącznie osoby zgłoszone przy dokonywaniu Rezerwacji oraz zameldowaniu. 

 17. Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznie zgłaszać Usługodawcy wszelkie awarie, zniszczenia oraz usterki powstałe podczas użytkowania obiektu. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia Usługobiorca może zgłaszać telefonicznie na numer kontaktowy: +48 728-339-124 lub 600-809-127.  

 18. Osoby zamieszkujące w obiekcie ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone na jego terenie.

 19. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w obiekcie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów zasilanych energią elektryczną lub gazową, niestanowiących wyposażenia obiektu i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

 20. Dostęp do Internetu na terenie obiektu jest bezpłatny. Usługobiorca zobowiązuje się, że będzie korzystał z usług zgodnie z wymogami prawa oraz że nie będzie wykorzystywał Internetu w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności niezgodnej z prawem (w tym także rozpowszechniania nielicencjonowanego oprogramowania, korzystania z nielegalnych stron, programów do ściągania muzyki, filmów, gier itp.). Korzystanie z programów typu P2P jest zabronione.

 21. Usługobiorcę obowiązuje zakaz przestawiania mebli oraz urządzeń znajdujących się na terenie obiektu.

 22. Goście obiektu zobowiązani są zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z kominków, kuchni opalanych drewnem, grilli oraz palenisk dostępnych na terenie obiektu. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków odurzających obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z urządzeń, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

 23. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w obiekcie mogą zostać odesłane na koszt Usługobiorcy pod wskazany przez niego adres. Przedmioty będą przechowane przez Usługodawcę przez okres 14 dni od dnia wymeldowania Usługobiorcy.

 24. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu, właściciel obiektu ma prawo do wypowiedzenia umowy, żądania niezwłocznego opuszczenia obiektu przez Usługobiorcę i uregulowania przez niego wszelkich należności za pobyt i ewentualnie wyrządzone szkody.

 25. Usługodawca ma prawo odmowy zameldowania Usługobiorcy, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył zasady pobytu w obiekcie np. wyrządził szkodę w mieniu Usługodawcy lub w inny sposób zakłócił spokój osób trzecich.

 26. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie pojazdów mechanicznych i rzeczy w nich pozostawionych oraz zwierząt Usługobiorcy.  

 

§ 12

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.dworekdrawa.com korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 12 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Natalii Górskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą NGM NATALIA GÓRSKA, ul. Piłsudskiego 55, 66-530 Drezdenko, NIP: 2810027084, REGON: 080664752. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.dworekdrawa.com bez zgody Usługodawcy.

 2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.dworekdrawa.com stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej pod adresem www.dworekdrawa.com należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej pod adresem www.dworekdrawa.com użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 13

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

    1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.

    2. Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami na Stronie w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

    3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Strony.

    4. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Strony, w szczególności o przerwach w dostępie.

    5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

 1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Strony, 

 2. za szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, w związku z niewłaściwym korzystaniem ze Strony przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się ze Stroną

 3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Strony lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,

 4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Strony a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,

 5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych na Stronie,

 6. za niemożność wejścia na Stronę spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

 

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Stronę zawierane są zgodnie z prawem polskim.

 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Wszelkie spory między Usługodawcą a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

 4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

  1. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

  2. ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

bottom of page